Algemene voorwaarden

Algemene leverings- en betalingsvoorwaarden van:

Algemene Schoorsteenvegers Patroons Bond

DEFINITIES

In onze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

Opdrachtnemer

Ieder schoorsteenvegersbedrijf dat lid is van de Algemene Schoorsteenvegers

Patroons Bond en dat een opdracht tot de uitvoering van schoorsteenveegwerkzaamheden,

schoonsteenreparatie, -bouw en/of andere werkzaamheden heeft

aanvaard conform de ASPB-voorwaarden.

Opdrachtgever

Iedere natuurlijke- of rechtspersoon die opdracht heeft gegeven om reinigingswerkzaamheden

aan zijn/haar schoorsteen en/of zijn/haar kachel en/of bouw- en

of andere werkzaamheden uit te voeren of iedere bevoegde persoon die daartoe

opdracht geeft.

Artikel 1: Werkingssfeer/offertes

1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, overeenkomsten en

werkzaamheden, geen daarvan uitgezonderd, tenzij tussen opdrachtnemer en de

opdrachtgever uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

1.2 In een offerte is, tenzij uitdrukkelijk overeengekomen, nimmer begrepen: elektriciens-,

metaal-, schilder-, breek-, hak- en timmerwerk, het schoonmaken van ondervloeren,

het reinigen met water en zeep van vloerbedekking en/of in de was zetten van vloeren,

welke werkzaamheden het voorspelbare indirecte of directe gevolg zijn van de uitvoering

van de opdracht. De opsomming in dit artikel van extra werkzaamheden sluit eventueel

niet genoemde werkzaamheden niet uit, zodat ook deze nimmer in een offerte zijn

begrepen.

1.3 Mondelinge opdrachten worden door opdrachtnemer aanvaard en uitgevoerd mits

zij een bedrag van € 250,00 (tweehonderdvijftig euro) niet overschrijden. Daarboven

gelden alleen schriftelijk bevestigde opdrachten tenzij opdrachtnemer met uitvoering van

de mondeling opgedragen werkzaamheden een aanvang heeft genomen.

Artikel 2: Prijzen

Alle prijsopgaven en de prijzen die in rekening gebracht worden zijn exclusief btw en in

euro’s (€) vermeld, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld. De prijzen zijn gebaseerd op

de ten tijde van het afsluiten van de overeenkomst geldende kostenfactoren, zoals materialen,

lonen, heffingen, belastingen, premies en assurantiën etc.

Artikel 3: Levering van materialen ten behoeve van onderhoud en reparatie of in verband met verkoop

3.1 De opgave van (op)leveringstermijnen en de uitvoering der werkzaamheden in de

aanbiedingen, bevestigingen en/of contracten vermeld, worden naar beste weten

gedaan en zullen zoveel mogelijk in acht worden genomen, doch zij zijn niet bindend.

De (op)leveringstermijnen zijn derhalve altijd bij benadering aangegeven. Bij overschrijding

van deze termijnen kan opdrachtnemer in overleg treden met de opdrachtgever.

Overschrijding van de leveringstermijn geeft de opdrachtgever geen recht, ook niet na

ingebrekestelling, ontbinding van de overeenkomst en/of schadevergoeding te vorderen

dan wel enige voor de opdrachtgever uit de overeenkomst voortvloeiende verplichting

geschorst of vervallen te achten, tenzij de overschrijding als gevolg van opzet of grove

schuld plaats heeft.

3.2 De materialen worden geacht door opdrachtnemer te zijn geleverd en door de

opdrachtgever te zijn aanvaard zodra de materialen bij de opdrachtgever zijn aangevoerd

en gelost.

3.3 Indien betaling in termijnen is overeengekomen en de eerste termijn bij opdracht vervalt,

zal de feitelijke levering niet eerder hoeven plaats te vinden dan na ontvangst van de

eerste betalingstermijn.

3.4 Wanneer een gedeelte van een opdracht gereed is, is opdrachtnemer bevoegd dit

deel op te leveren dan wel te wachten met de levering tot de gehele opdracht gereed is.

Bij opleveringen van opdrachten en gedeelten volgens het vorenstaande, als ook bij oplevering

van successieve gedeelten ener opdracht krachtens overeenkomst, zal iedere

oplevering geacht worden een afzonderlijke overeenkomst te vormen.

3.5 Bij de afleveringen van goederen of aflevering van halfgerede materialen heeft de

opdrachtgever, op straffe van vergoeding van schade en kosten, te zorgen dat:

A de plaats waar de werkstukken en/of materialen opgeborgen moeten worden, of de

verwerking moet geschieden zodanig is dat beschadiging, op welke wijze dan ook,

niet plaats zal kunnen vinden;

B de toegang tot het terrein of woonhuis of de bedrijfsruimte waar de aflevering moet

geschieden, onbelemmerd is en voorts alle medewerking verleend wordt om een

vlotte aflevering mogelijk te doen zijn;

C indien een takel, lift of kraan gebruikt moet worden, de gelegenheid daartoe gegeven

wordt. Schade daarbij ontstaan is voor rekening van de opdrachtgever, tenzij schuld

van de zijde van opdrachtnemer komt vast te staan.

D in de ruimte waarin gewerkt moet worden voor elektriciteit, lucht, verwarming en

water is gezorgd.

3.6 De werkzaamheden worden geacht verricht te worden in de normale werktijden, tenzij

anders is overeengekomen. Schade aan goederen van de opdrachtgever, opgekomen in

het kader van aanneming van werk of uitvoering is niet voor rekening van opdrachtnemer,

tenzij veroorzaakt door opzet of grove schuld.

Artikel 4: Specifieke risico’s

4.1 In het belang van opdrachtgever en opdrachtnemer zal opdrachtnemer alle werkzaamheden

uitvoeren met inachtneming van hetgeen is bepaald in Richtlijn 2001/45/EG,

waarin minimumvoorschriften zijn opgenomen inzake de veiligheid en gezondheid door

werknemers van arbeidsmiddelen op de arbeidsplaats.

4.2 Het ten behoeve van de uitvoering van de opdracht noodzakelijkerwijs verwijderen van de

kachel en/of verwarming is nimmer in de offerte opgenomen en behoort nimmer tot

hetgeen de opdrachtnemer volgens overeenkomst moet uitvoeren, tenzij uitdrukkelijk

anders in de offerte is opgenomen. Dit geldt evenzeer voor het plaatsen van binnenen/

of buitenwanden, dan wel dakwanden, benodigd voor het plaatsen van een

schoorsteen en/of een kachel.

4.3 Opdrachtgever is verplicht om opdrachtnemer op de hoogte te stellen van het aanwezig

zijn van dan wel het gebruiken van schadelijke stoffen zoals asbest en/of eterniet etc.

Opdrachtnemer weigert in ieder geval de verwerking (waaronder sloop en afvoer) van

dergelijke schadelijke stoffen. Opdrachtnemer behoudt zich het recht voor om bij

ontdekking van dergelijke stoffen tijdens verwerking c.q. uitvoering van de opdracht door

opdrachtnemer de uitvoering der opdracht met onmiddellijke ingang op te schorten of te

staken (dit is ter beoordeling van opdrachtnemer), in ieder geval totdat beschermende

maatregelen zijn genomen en de op het risico betrekking hebbende verhoging van de

prijs, alsmede de met de afvoer van dergelijke stoffen samenhangende prijsverhogingen,

met opdrachtgever zijn overeengekomen.

Onder de schadelijke stoffen als hiervoor bedoeld is roet niet inbegrepen. Bij het

verwijderen van roet zal dit door opdrachtnemer worden afgevoerd en door opdrachtnemer

vervolgens worden gestort, een en ander conform de aan opdrachtnemer daartoe

opgelegde overheidsmaatregelen. De stortkosten voor het roet zullen indien van toepassing

aan de opdrachtgever worden doorberekend en daartoe afzonderlijk worden

gefactureerd.

Artikel 5: Reclames

5.1 De opdrachtgever wordt geacht de door opdrachtnemer geleverde materialen terstond na

ontvangst te hebben goedgekeurd.

5.2 Klachten omtrent gebreken ten aanzien van de geleverde materialen en uitgevoerde

werkzaamheden dienen binnen tien dagen na oplevering bij aangetekende brief ter

kennis worden gebracht van opdrachtnemer.

5.3 In geval van afkeuring van de materialen zal opdrachtnemer in de gelegenheid worden

gesteld de afgekeurde materialen opnieuw te leveren dan wel alsnog conform de

opdracht uit te voeren.

5.4 Verwerkte en/of wederverkochte materialen worden geacht te zijn goedgekeurd, zonder

dat de opdrachtgever nog enig reclamerecht toekomt.

Artikel 6: Betaling en incasso(kosten)

6.1 Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, dient het factuurbedrag binnen 14 dagen

na factuurdatum te zijn bijgeschreven op de bankrekening van de opdrachtnemer. Vanaf

de datum dat de betaling door opdrachtgever plaats had moeten vinden tot de datum van

betaling is opdrachtgever, zonder dat enige aanmaning of ingebrekestelling is vereist,

in verzuim. Vanaf dat moment is opdrachtgever over het factuurbedrag c.q. het

restantbedrag ingaande op de factuurdatum de wettelijke handelsrente cumulatief

per maand verschuldigd, waarbij een deel van de maand als een gehele maand zal

worden gerekend, een en ander zonde dat enige aanmaning, sommatie of ingebrekestelling

door opdrachtnemer aan de opdrachtgever is vereist. Alles onverminderd de

verdere rechten die opdrachtnemer ter zake kan uitoefenen. Alle kosten ontstaan uit of

verband houdende met het door opdrachtnemer geldend maken van haar rechten,

voortvloeiende uit of ter zake van de met de opdrachtgever afgesloten overeenkomst van

koop en verkoop, daaronder begrepen alle kosten van invordering, zowel de gerechtelijke

als buitengerechtelijke invorderingskosten worden gesteld op 15% van het totaalbedrag

van de factuur, met een minimum van € 300,00 (driehonderd euro). De in de boeken van

opdrachtnemer voor voornoemde kosten opgevoerde bedragen zullen volledig bewijs

leveren ten aanzien van het beloop van voornoemde kosten, behoudens tegenbewijs

door de opdrachtgever.

6.2 In geval opdrachtgever enige uit de overeenkomst voortvloeiende verplichting niet

of niet tijdig een vergelijkbare procedure ondergaat, in staat van faillissement geraakt,

zijn bedrijf sluit of overdraagt c.q. ontbindt, de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen

op hem/haar van toepassing wordt verklaard, alsmede indien beslag te zijnen laste wordt

gelegd, is elke vordering van opdrachtnemer op de opdrachtgever terstond en in haar

geheel opeisbaar. Tevens heeft opdrachtnemer dan het recht om de overeenkomst, voor

zover nog niet (geheel) uitgevoerd, zonder andere ingebrekestelling of gerechtelijke

tussenkomst te ontbinden en de reeds opgeleverde, nog niet betaalde goederen terug

te nemen, dit alles onverminderd het recht op schadevergoeding, dan wel de uitvoering

van de overeenkomst op te schorten.

Artikel 7: Aansprakelijkheid

7.1 Behoudens de verplichting van opdrachtnemer om in geval van fabricagefouten te zorgen

voor kostenloze vervanging of herstel dan wel restitutie van de koopprijs, is opdrachtnemer

nimmer, uit welke hoofde dan ook, voor enige door de opdrachtgever of door

derden geleden of te lijden schade aansprakelijk, behoudens opzet of grove schuld.

7.2 Aansprakelijkheid jegens derden, voortvloeiend direct of indirect uit de aanwezigheid

en/of (mede)gebruik van de door opdrachtnemer geleverde materialen, is steeds voor

rekening van de opdrachtgever en deze zal opdrachtnemer zo nodig ter zake volledig

vrijwaren, behoudens opzet of grove schuld.

7.3 Opdrachtnemer kan nimmer aansprakelijk worden gehouden voor schade ten gevolge

van werkzaamheden aan schoorstenen met:

A onvolledig geplaatste voeringen in de schoorsteen,

B voeringen welke dermate oud zijn dat ze in slechte staat verkeren waardoor gaten in

het materiaal vallen,

C een slechte staat van onderhoud van voeg- en metselwerk, verborgen overige

bouwkundige gebreken.

7.4 Opdrachtnemer is nooit aansprakelijk voor bedrijfsschade of gevolgschade.

7.5 Onverminderd het bepaalde in artikel 6:89 BW moet het recht op schadevergoeding in

ieder geval 12 maanden na de gebeurtenis of het nalaten waaruit de schade direct of

indirect voortvloeit en waarvoor de opdrachtgever aansprakelijk is gesteld, worden

gemeld.

Artikel 8: Algemeen

Indien een of meer bepalingen van de overeenkomst tussen opdrachtnemer en de opdrachtgever

nietig zijn of niet rechtsgeldig worden, zal de overeenkomst voor het overige van kracht

blijven. Partijen zullen over de bepalingen welke nietig zijn of niet rechtsgeldig worden geacht,

overleg plegen teneinde een vervangende regeling te treffen.

Artikel 9: Annuleringen

Indien de opdrachtgever de gegeven order geheel of gedeeltelijk annuleert, is hij gehouden

aan opdrachtnemer alle met het oog op de uitvoering van deze order redelijkerwijs gemaakte

kosten (kosten van voorbereiding, opslag, provisie e.d.) te vergoeden, onverminderd het recht

van opdrachtnemer op vergoeding wegens winstderving, zomede van de overige uit de bewuste

annulering voortvloeiende schaden. De annuleringskosten bedragen ten minste 30% van de

hoofdsom, te vermeerderen met btw.

Artikel 10: Geschillen

Alle geschillen welke mochten ontstaan naar aanleiding van de overeenkomst waarop deze

algemene voorwaarden toepasselijk zijn of naar aanleiding van nadere overeenkomsten welke

daarmee verband houden, zullen in eerste instantie uitsluitend worden voorgelegd aan de Geschillencommissie

welke is ingesteld voor behandeling van geschillen welke door opdrachtgevers

jegens leden van de vereniging voor een bindende uitspraak wordt voorgelegd, een en ander

overeenkomstig hetgeen daarvoor is bepaald in het huishoudelijk reglement van de ASPB.

De uitspraak van de geschillencommissie is bindend voor opdrachtgever en opdrachtnemer.

Slechts indien de geschillencommissie niet tot een uitspraak kan komen zal het geschil worden

voorgelegd aan de rechter die bevoegd is in het (statutaire) vestigingsgebied van

opdrachtnemer, onverminderd het recht van hoger beroep. Opdrachtgever kan bij opdrachtnemer

de regeling omtrent de geschillencommissie opvragen.

Artikel 11: Toepasselijk recht

De verbintenissen tussen opdrachtnemer en de opdrachtgever als bedoeld in artikel 1 zijn bij

uitsluiting onderworpen aan Nederlands Recht.

Artikel 12: Deponering

De gewijzigde algemene voorwaarden zijn op 23 april 2012 gedeponeerd bij de Griffie van de

Arrondissementsrechtbank te Amsterdam onder nummer 45/2012 en kunnen als

ASPB-voorwaarden worden aangehaald.

Deze gewijzigde algemene voorwaarden zijn aangenomen in de algemene Ledenvergadering

van de ASPB op 14 april 2012. Hiermee vervallen de algemene voorwaarden welke zijn gedeponeerd

op 13 december 2005.

ASPB

Postbus 4004 – 6803 EA Arnhem

info@aspb.nl K.v.K. nr. 40535110

www.schoorsteenveger.nl