1 Algemene voorwaarden Nederlandse Haarden- en Kachelbranche verkoop-installatie (NHK verkoop-installatie) versie Artikel 1. Algemeen 1.1. De gebruiker van deze algemene voorwaarden is Braakman kachels en haarden BV, gevestigd aan de Kroezenhoek 7, 7683 PP te Den Ham, KvK-nummer 87594463, hierna te noemen ”de Leverancier” Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de totstandkoming, de inhoud en de uitvoering van alle overeenkomsten en rechtsbetrekkingen tussen de Leverancier en de koper/opdrachtgever (”de Klant”) in verband met door of namens de Leverancier geleverde producten en de al dan niet daarbij overeengekomen werkzaamheden Onderhavige algemene voorwaarden zijn eveneens van toepassing op overeenkomsten met de Leverancier, waarbij voor de uitvoering door de Leverancier derden dienen te worden betrokken Op alle overeenkomsten van de Leverancier zijn tevens de installatievoorschriften en gebruiksvoorschriften van toepassing. Deze zullen bij (op)levering samen aan de klant worden overhandigd Alle door de Leverancier uitgebrachte offertes zijn vrijblijvend en tot 21 dagen na dagtekening geldig. Daarbij geldt dat opdrachten op basis van uitgebrachte offertes en aanbiedingen slechts bindend zijn voor de Leverancier, indien deze door laatstgenoemde schriftelijk zijn bevestigd. Artikel 2. Vergoeding en betaling 2.1. Alle door de Leverancier gehanteerde prijzen zijn inclusief btw, tenzij nadrukkelijk anders vermeld. Naast de overeengekomen vergoeding komen ook de kosten die de Leverancier voor de uitvoering van de opdracht maakt, voor vergoeding in aanmerking Alle door de Leverancier kenbaar gemaakte prijzen zijn, tenzij schriftelijk anders overeengekomen, in euro’s en de Klant dient alle betalingen in euro’s te voldoen Indien de Leverancier een richtprijs heeft afgegeven, dan mag deze richtprijs met niet meer dan 10% worden overschreden, behoudens meerwerk met inachtneming van het bepaalde in artikel 6. De reden van een eventuele overschrijding van de richtprijs dient duidelijk uit de specificatie te blijken Indien de Leverancier door het niet tijdig of niet aanleveren van volledige, deugdelijke en duidelijke gegevens/materialen of door een gewijzigde hetzij onjuiste opdracht of briefing genoodzaakt is meer of andere werkzaamheden te verrichten, geschieden deze werkzaamheden op basis van meerwerk waarbij de gebruikelijke door de Leverancier gehanteerde tarieven gelden. Dit geldt tevens voor levering van goederen en/of uitvoering van werkzaamheden en diensten welke niet in de offerte genoemd worden of naderhand schriftelijk zijn overeengekomen Betalingen geschieden onmiddellijk na aankoop dan wel bij plaatsing van de order, tenzij nadrukkelijk anders overeengekomen Wanneer de Klant gerechtigd is om achteraf te betalen, dan zal betaling plaatsvinden op een door de Leverancier aan te wijzen rekening. Betaling dient plaats te vinden binnen 14 dagen na aflevering of oplevering of, wanneer dat later is, binnen 14 dagen na factuurdatum Indien de Klant na oplevering niet binnen de termijn van artikel 2.6 betaalt, verkeert hij van rechtswege in verzuim en is hij zonder nadere ingebrekestelling wettelijke rente verschuldigd over het totale factuurbedrag. Ingeval van handelstransacties is de wettelijke rente ex artikel 6:119a BW verschuldigd Indien de Klant de order wil annuleren, dan is de klant de volledige aankoopsom verschuldigd. 2 2.9. Indien sprake is van betaling in termijnen, dan is de Leverancier bij niet tijdige betaling door de Klant gerechtigd de levering van diensten en/of producten tijdelijk op te schorten De Klant is nimmer gerechtigd tot verrekening van het door hem aan de Leverancier verschuldigde Bezwaren tegen de hoogte van een factuur schorten de betalingsverplichting niet op. De Klant die geen beroep toekomt op Afdeling (de artikelen 231 t/m 247 Boek 6 BW) is evenmin gerechtigd om de betaling van een factuur om een andere reden op te schorten Indien de Klant in gebreke of in verzuim is in de (tijdige) nakoming van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte, voor rekening van de Klant. De buitengerechtelijke kosten worden berekend op basis van hetgeen in de Nederlandse incassopraktijk gebruikelijk is. Daarbij is het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten van toepassing. Indien de Leverancier echter hogere kosten ter incasso heeft gemaakt, die redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen de werkelijk gemaakte kosten voor vergoeding in aanmerking. De eventueel gemaakte gerechtelijke- en executiekosten zullen eveneens op de Klant worden verhaald. De Klant is over de verschuldigde incassokosten rente verschuldigd. Artikel 3. Intellectuele eigendomsrechten Leverancier 3.1. Op alle door de Leverancier vervaardigde, ontworpen geleverde zaken, waaronder maar niet uitsluitend, tekeningen, modellen, berekeningen en mallen, zijn en blijven de intellectuele eigendomsrechten van de Leverancier rusten, tenzij nadrukkelijk anders schriftelijk is overeengekomen. De Klant zal zonder nadrukkelijke toestemming van de Leverancier geen gebruik maken van zaken waar het intellectuele eigendomsrecht van de Leverancier op rust dan wel zijn know-how aan derden mededelen De Leverancier heeft het recht de door de uitvoering van de overeenkomst aan zijn zijde toegenomen kennis ook voor andere doeleinden te gebruiken, voorzover hierbij geen strikt vertrouwelijke informatie van de Klant ter kennis van derden wordt gebracht. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de Klant is medegedeeld of indien redelijkerwijs kon worden aangenomen dat deze informatie vertrouwelijk van aard was Het is de Klant niet toegestaan aanduidingen omtrent rechten van intellectuele eigendom in/op de door de Leverancier geleverde of ter beschikking gestelde prestaties te verwijderen of te wijzigen. Artikel 4. Levertijd 4.1. De tussen partijen overeengekomen levertijd betreft een indicatie en vormt in geen geval een fatale termijn voor de Leverancier, tenzij uitdrukkelijk anderszins overeengekomen Enkele overschrijding van de beoogde levertijd heeft niet tot gevolg dat de Leverancier in verzuim is. Hiertoe is steeds een schriftelijke ingebrekestelling vereist waarbij door de Klant aan de Leverancier een redelijke termijn wordt geboden om alsnog zijn verplichtingen na te komen. Artikel 5. Risico-overgang 5.1. Levering van diensten en producten vindt plaats op de in de overeenkomst genoemde plaats. Door ondertekening van de ontvangstbevestiging en/of het opleveringsrapport gaat het risico van het geleverde over op de klant. Alsdan komt het geleverde voor rekening van de klant waaronder eveneens alle schade die nadien aan het geleverde mocht ontstaan. Artikel 6. Meerwerk 6.1. De Klant kan nadat de overeenkomst is gesloten, zonder dat een aparte overeenkomst wordt gesloten, meerwerk opdragen, mits het saldo van de daaruit voortvloeiende verrekeningen niet meer bedraagt dan 10% van de in eerste instantie overeengekomen prijs. 3 6.2. Meerwerk voor een totaalbedrag hoger dan 10% van de overeengekomen prijs wordt behoudens in spoedeisende gevallen vooraf schriftelijk overeengekomen. Artikel 7. Verplichtingen van de Klant 7.1. De Leverancier behoudt zich het recht voor om de werkzaamheden niet uit te voeren indien hij constateert dat de Klant de in a tot en met e genoemde voorbereidingswerkzaamheden niet (deugdelijk) heeft uitgevoerd. De Klant dient in dat geval de door de Leverancier gemaakte kosten te vergoeden. Eventuele door de Klant geleden schade en gemaakte kosten komen alsdan voor zijn eigen rekening. a. de werkzaamheden welke niet tot de opdracht van de Leverancier behoren, zoals elektriciens-, hak-, breek-, metsel-, beton-, stukadoors-, schilderwerk of dergelijke werkzaamheden op een juiste wijze zijn verricht en dat dit tijdig in ieder geval – vóór de beoogde leverantie of vóór de aanvang van de door de Leverancier te verrichten werkzaamheden is geschied; b. licht en stroom op redelijke afstand beschikbaar zijn, en ter beschikking worden gesteld, en dat de ruimten waarin gewerkt dient te worden schoon, droog en voldoende verwarmd zijn; c. de aangevoerde, doch nog niet gemonteerde zaken alsmede de gereedschappen kunnen worden opgeslagen in af te sluiten ruimten; d. alle voor de te leveren zaken of de installatie daarvan benodigde vergunningen worden aangevraagd en tijdig aanwezig zijn alsmede dat verplichte meldingen die verband houden met de te leveren zaken of de installatie daarvan tijdig aan de betreffende instantie(s) worden gedaan; e. indien voorafgaande of tijdens uitvoering van werkzaamheden de aanwezigheid van asbest of asbesthoudende materialen wordt vermoed of geconstateerd, een asbest inventarisatie wordt uitgevoerd. Werkzaamheden en kosten voortvloeiend uit het opgestelde asbestinventarisatierapport komen geheel voor rekening en risico van de Klant Wanneer de levering niet kan plaatsvinden of de werkzaamheden niet kunnen aanvangen op het overeengekomen tijdstip, of de voortgang van het werk wordt vertraagd buiten de overeengekomen termijn, dit alles wegens redenen binnen de risicosfeer van de Klant, dan is de Klant gehouden om de ten gevolge daarvan voor de Leverancier ontstane redelijke kosten, onder meer in verband met de opslag van de te leveren zaken, aan de Leverancier te vergoeden. Het risico met betrekking tot de zaken die specifiek aangeduid ten behoeve van de Klant door de Leverancier worden opgeslagen, berust vanaf het moment van de oorspronkelijk beoogde levering of oplevering bij de Klant. Artikel 8. Eigendomsvoorbehoud 8.1. De Leverancier blijft eigenaar van de aan de Klant verkochte zaken, zolang de Klant de koopprijs en het eventueel meerdere verschuldigde niet volledig aan de Leverancier heeft voldaan. De Klant is verplicht dit voorbehoud bij eventuele doorlevering schriftelijk en voorafgaand aan zijn contractspartij kenbaar te maken De Klant is verplicht voor zorgvuldige behandeling van de geleverde zaken zorg te dragen en mist het recht de zaken aan derden af te staan of in onderpand af te geven, te belenen, of uit de ruimte waar zij geleverd zijn te verwijderen of te doen verwijderen, totdat de gehele koopsom en eventueel daarbij komende rente en gemaakte kosten die zijn gevorderd volledig zijn betaald. Artikel 9. Gebreken, reclames en het recht op herroeping 9.1. De Klant dient de Leverancier zo spoedig mogelijk na constatering van eventuele gebreken schriftelijk of elektronisch te informeren. 4 9.2. Bij (op)levering door de Leverancier geconstateerde gebreken, dan wel gebreken die de Klant in redelijkheid had kunnen of behoren te constateren, dienen op verval van recht binnen 10 dagen na die (op)levering schriftelijk of elektronisch en zo nauwkeurig mogelijk omschreven bij de Leverancier te worden gemeld Geringe afwijkingen in maat, kleur of structuur kunnen door de Klant tegenover de Leverancier nimmer een grondslag vormen voor het niet accorderen van de (op)levering van de diensten en/of producten noch voor reclames In het geval de overeenkomst op afstand tot stand is gekomen, kan de Klant geen beroep doen op het herroepingsrecht. Uitsluiting van het herroepingsrecht is mogelijk voor producten: a. die door de Leverancier tot stand zijn gebracht overeenkomstig specificaties van de Klant; b. die duidelijk persoonlijk van aard zijn; c. die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden; d. waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop de Leverancier geen invloed heeft. Artikel 10. Aansprakelijkheid De aansprakelijkheid van de Leverancier als gevolg van een toerekenbare tekortkoming is ter keuze van de Leverancier beperkt tot kosteloos herstel van het betreffende gebrek, tot kosteloze vervanging van de geleverde of de geïnstalleerde zaken of tot het terugbetalen van de in verband met de betreffende prestatie ontvangen bedragen. De leverancier zal niet tot meer gehouden kunnen worden De Leverancier is niet gehouden tot herstel of tot vervanging, noch aansprakelijk voor schade wanneer het vermeende gebrek of de schade het gevolg is van, of in verband staat met, ondeugdelijkheid van: a) zaken afkomstig van, of die zijn voorgeschreven door, de Klant, b) de grond en het gebouw waarop en waarin de zaken zijn geïnstalleerd, c) door de Klant verstrekte plannen, tekeningen, berekeningen, bestekken en uitvoeringsvoorschriften. Wanneer de Leverancier wetenschap had van de betreffende ondeugdelijkheid vóór of tijdens de uitvoering van de werkzaamheden en hij de Klant daarvan niet op de hoogte heeft gesteld, is hij in beginsel wel aansprakelijk maar geldt het in de andere leden van dit artikel 10 bepaalde Indien de uitvoering van een opdracht door de Leverancier leidt tot aansprakelijkheid, dan zal die aansprakelijkheid steeds beperkt zijn tot het bedrag dat in het desbetreffende geval onder de ter zake toepasselijke aansprakelijkheidsverzekering van de Leverancier wordt uitbetaald, te vermeerderen met het bedrag van het eigen risico dat ingevolge de toepasselijke verzekeringsovereenkomst in het desbetreffende geval voor rekening van de Leverancier komt. Indien om welke reden dan ook geen uitkering krachtens de in dit lid bedoelde verzekering mocht plaatsvinden, is iedere aansprakelijkheid van de Leverancier beperkt tot een bedrag van maximaal 10.000,00 (zegge: tienduizend euro) De aansprakelijkheid van de Leverancier voor indirecte schade, gevolgschade, zoals – maar niet beperkt tot – vertragingsschade, schade als gevolg van schoorsteenbranden, schade aan zaken van de Klant en schade als gevolg van aansprakelijkheid jegens derden, gederfde winst en gemiste besparingen is uitgesloten. Onder indirecte schade worden tevens doch niet uitsluitend verstaan verhuis-, verblijf,- en herinrichtingskosten van de Klant Op de hierboven genoemde uitsluitingen of beperkingen zal door de Leverancier geen beroep kunnen worden gedaan: a) indien de schade een gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van de Leverancier of van zijn leidinggevende ondergeschikten, of b) indien een zodanig beroep in een voorkomend geval onder de gegeven omstandigheden in het licht van de redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar is, of c) indien en voor zover deze uitsluiting of beperking op grond van de regels van dwingend consumenten(koop)recht niet is toegestaan en de overeenkomst met een consument is gesloten. 5 10.6. Wanneer de Leverancier een garantie heeft verstrekt, vallen in geen geval de gebreken daaronder die een gevolg zijn van normale slijtage, of van het niet in acht nemen door de Klant van bedienings- en onderhoudsvoorschriften, noch vallen hieronder de zich na verhitting voordoende verkleuringen, of kleurafwijkingen in natuursteenproducten De leverancier is niet aansprakelijk voor gebreken of schade, onder welke titel dan ook, indien door de Klant of door derden reparaties zijn uitgevoerd of wijzigingen zijn aangebracht aan het toestel, het beluchtingsysteem, het rookgasafvoersysteem of enig ander onderdeel van het door de Leverancier geleverde of gepresteerde. Artikel 11. Aansprakelijkheid met betrekking tot bestaande situaties en getoonde afbeeldingen en monsters Wanneer aan de Leverancier niet de opdracht is verstrekt ter plaatse te onderzoeken of te doen onderzoeken of de aanwezige rookkanalen geschikt zijn voor de te plaatsen kachel, haard of ander type van verwarming, dan draagt de Klant het risico in verband met eventuele ongeschiktheid van deze rookkanalen. Wanneer de Leverancier deze geschiktheid wel heeft onderzocht, draagt hij in beginsel hiervoor het risico maar geldt het bepaalde in artikel In catalogi, afbeeldingen, tekeningen, maat- en gewichtsopgaven e.d. vermelde gegevens zijn slechts ter aanduiding verstrekt zonder dat de te leveren zaak daar specifiek aan moet beantwoorden. Alle monsters worden slechts ter indicatie verstrekt tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen Wanneer er bij de plaatsing van de kachel, haard of ander type van verwarming gebruik wordt gemaakt van natuursteen wijst de Leverancier er nadrukkelijk op dat zich vanwege de aard van het materiaal substantiële afwijkingen kunnen voordoen in verband met eventueel getoonde voorbeelden of monsters Wanneer aan de Leverancier niet de opdracht is verstrekt te onderzoeken of te doen onderzoeken of, in verband met de beluchting via de kruipruimte, zich in deze kruipruimte stoffen bevinden die de gezondheid direct of indirect schade kunnen toebrengen, dan draagt de Klant het risico van eventuele gevolgen van de aanwezigheid van deze stoffen. Wanneer de Leverancier de kruipruimte wel heeft onderzocht of heeft laten onderzoeken, draagt hij in beginsel hiervoor het risico, maar geldt het bepaalde in artikel 10. Artikel 12. Geschillenregeling en branchegarantie Alle geschillen kunnen te allen tijde worden voorgelegd aan de op grond van de Nederlandse wet bevoegde rechter In afwijking van het voorgaande lid is de Klant die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf ( consument ) gerechtigd om op basis van het daarvoor geldende reglement, geschillen die betrekking hebben op technische of kwalitatieve eisen en waarbij geen substantiële gevolgschade in het geding is, ter verkrijging van een bindend advies voor te leggen aan de Stichting Geschillencommissies Sfeerverwarming, een en ander binnen de grenzen en onder de voorwaarden zoals deze zijn verwoord in de statuten en reglementen van deze stichting Beide partijen zullen gebonden zijn aan het uitgebrachte bindend advies van een geschillencommissie, ingesteld door de Stichting Geschillencommissies Sfeerverwarming, en zij zullen dit advies nakomen binnen de daarvoor in het bindend advies genoemde termijn Indien de Leverancier terzake de nakoming van een bindend advies in verzuim is, zal de Stichting Branchegarantie Sfeerverwarming er, binnen de grenzen en onder de voorwaarden zoals deze zijn verwoord in de statuten en reglementen van deze stichting, zorg voor dragen dat de verplichtingen van de Leverancier door een derde worden nagekomen binnen een redelijke termijn. 6 Artikel 13. Toepasselijk recht Op deze voorwaarden en op alle overeenkomsten, waarop deze voorwaarden geheel of gedeeltelijk van toepassing zijn, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Algemene leverings- en betalingsvoorwaarden van: Algemene Schoorsteenvegers Patroons Bond DEFINITIES In onze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: Opdrachtnemer Ieder schoorsteenvegersbedrijf dat lid is van de Algemene Schoorsteenvegers Patroons Bond en dat een opdracht tot de uitvoering van schoorsteenveegwerkzaamheden, schoonsteenreparatie, -bouw en/of andere werkzaamheden heeft aanvaard conform de ASPB-voorwaarden. Opdrachtgever Iedere natuurlijke- of rechtspersoon die opdracht heeft gegeven om reinigingswerkzaamheden aan zijn/haar schoorsteen en/of zijn/haar kachel en/of bouw- en of andere werkzaamheden uit te voeren of iedere bevoegde persoon die daartoe opdracht geeft. Artikel 1: Werkingssfeer/offertes 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, overeenkomsten en werkzaamheden, geen daarvan uitgezonderd, tenzij tussen opdrachtnemer en de opdrachtgever uitdrukkelijk anders is overeengekomen. 1.2 In een offerte is, tenzij uitdrukkelijk overeengekomen, nimmer begrepen: elektriciens-, metaal-, schilder-, breek-, hak- en timmerwerk, het schoonmaken van ondervloeren, het reinigen met water en zeep van vloerbedekking en/of in de was zetten van vloeren, welke werkzaamheden het voorspelbare indirecte of directe gevolg zijn van de uitvoering van de opdracht. De opsomming in dit artikel van extra werkzaamheden sluit eventueel niet genoemde werkzaamheden niet uit, zodat ook deze nimmer in een offerte zijn begrepen. 1.3 Mondelinge opdrachten worden door opdrachtnemer aanvaard en uitgevoerd mits zij een bedrag van € 250,00 (tweehonderdvijftig euro) niet overschrijden. Daarboven gelden alleen schriftelijk bevestigde opdrachten tenzij opdrachtnemer met uitvoering van de mondeling opgedragen werkzaamheden een aanvang heeft genomen. Artikel 2: Prijzen Alle prijsopgaven en de prijzen die in rekening gebracht worden zijn exclusief btw en in euro’s (€) vermeld, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld. De prijzen zijn gebaseerd op de ten tijde van het afsluiten van de overeenkomst geldende kostenfactoren, zoals materialen, lonen, heffingen, belastingen, premies en assurantiën etc. Artikel 3: Levering van materialen ten behoeve van onderhoud en reparatie of in verband met verkoop 3.1 De opgave van (op)leveringstermijnen en de uitvoering der werkzaamheden in de aanbiedingen, bevestigingen en/of contracten vermeld, worden naar beste weten gedaan en zullen zoveel mogelijk in acht worden genomen, doch zij zijn niet bindend. De (op)leveringstermijnen zijn derhalve altijd bij benadering aangegeven. Bij overschrijding van deze termijnen kan opdrachtnemer in overleg treden met de opdrachtgever. Overschrijding van de leveringstermijn geeft de opdrachtgever geen recht, ook niet na ingebrekestelling, ontbinding van de overeenkomst en/of schadevergoeding te vorderen dan wel enige voor de opdrachtgever uit de overeenkomst voortvloeiende verplichting geschorst of vervallen te achten, tenzij de overschrijding als gevolg van opzet of grove schuld plaats heeft. 3.2 De materialen worden geacht door opdrachtnemer te zijn geleverd en door de opdrachtgever te zijn aanvaard zodra de materialen bij de opdrachtgever zijn aangevoerd en gelost. 3.3 Indien betaling in termijnen is overeengekomen en de eerste termijn bij opdracht vervalt, zal de feitelijke levering niet eerder hoeven plaats te vinden dan na ontvangst van de eerste betalingstermijn. 3.4 Wanneer een gedeelte van een opdracht gereed is, is opdrachtnemer bevoegd dit deel op te leveren dan wel te wachten met de levering tot de gehele opdracht gereed is. Bij opleveringen van opdrachten en gedeelten volgens het vorenstaande, als ook bij oplevering van successieve gedeelten ener opdracht krachtens overeenkomst, zal iedere oplevering geacht worden een afzonderlijke overeenkomst te vormen. 3.5 Bij de afleveringen van goederen of aflevering van halfgerede materialen heeft de opdrachtgever, op straffe van vergoeding van schade en kosten, te zorgen dat: A de plaats waar de werkstukken en/of materialen opgeborgen moeten worden, of de verwerking moet geschieden zodanig is dat beschadiging, op welke wijze dan ook, niet plaats zal kunnen vinden; B de toegang tot het terrein of woonhuis of de bedrijfsruimte waar de aflevering moet geschieden, onbelemmerd is en voorts alle medewerking verleend wordt om een vlotte aflevering mogelijk te doen zijn; C indien een takel, lift of kraan gebruikt moet worden, de gelegenheid daartoe gegeven wordt. Schade daarbij ontstaan is voor rekening van de opdrachtgever, tenzij schuld van de zijde van opdrachtnemer komt vast te staan. D in de ruimte waarin gewerkt moet worden voor elektriciteit, lucht, verwarming en water is gezorgd. 3.7 De werkzaamheden worden geacht verricht te worden in de normale werktijden, tenzij anders is overeengekomen. Schade aan goederen van de opdrachtgever, opgekomen in het kader van aanneming van werk of uitvoering is niet voor rekening van opdrachtnemer, tenzij veroorzaakt door opzet of grove schuld. Artikel 4: Specifieke risico’s 4.1 In het belang van opdrachtgever en opdrachtnemer zal opdrachtnemer alle werkzaamheden uitvoeren met inachtneming van hetgeen is bepaald in Richtlijn 2001/45/EG, waarin minimumvoorschriften zijn opgenomen inzake de veiligheid en gezondheid door werknemers van arbeidsmiddelen op de arbeidsplaats. 4.2 Het ten behoeve van de uitvoering van de opdracht noodzakelijkerwijs verwijderen van de kachel en/of verwarming is nimmer in de offerte opgenomen en behoort nimmer tot hetgeen de opdrachtnemer volgens overeenkomst moet uitvoeren, tenzij uitdrukkelijk anders in de offerte is opgenomen. Dit geldt evenzeer voor het plaatsen van binnenen/ of buitenwanden, dan wel dakwanden, benodigd voor het plaatsen van een schoorsteen en/of een kachel. 4.3 Opdrachtgever is verplicht om opdrachtnemer op de hoogte te stellen van het aanwezig zijn van dan wel het gebruiken van schadelijke stoffen zoals asbest en/of eterniet etc. Opdrachtnemer weigert in ieder geval de verwerking (waaronder sloop en afvoer) van dergelijke schadelijke stoffen. Opdrachtnemer behoudt zich het recht voor om bij ontdekking van dergelijke stoffen tijdens verwerking c.q. uitvoering van de opdracht door opdrachtnemer de uitvoering der opdracht met onmiddellijke ingang op te schorten of te staken (dit is ter beoordeling van opdrachtnemer), in ieder geval totdat beschermende maatregelen zijn genomen en de op het risico betrekking hebbende verhoging van de prijs, alsmede de met de afvoer van dergelijke stoffen samenhangende prijsverhogingen, met opdrachtgever zijn overeengekomen. Onder de schadelijke stoffen als hiervoor bedoeld is roet niet inbegrepen. Bij het verwijderen van roet zal dit door opdrachtnemer worden afgevoerd en door opdrachtnemer vervolgens worden gestort, een en ander conform de aan opdrachtnemer daartoe opgelegde overheidsmaatregelen. De stortkosten voor het roet zullen indien van toepassing aan de opdrachtgever worden doorberekend en daartoe afzonderlijk worden gefactureerd. Artikel 5: Reclames 5.1 De opdrachtgever wordt geacht de door opdrachtnemer geleverde materialen terstond na ontvangst te hebben goedgekeurd. 5.2 Klachten omtrent gebreken ten aanzien van de geleverde materialen en uitgevoerde werkzaamheden dienen binnen tien dagen na oplevering bij aangetekende brief ter kennis worden gebracht van opdrachtnemer. 5.3 In geval van afkeuring van de materialen zal opdrachtnemer in de gelegenheid worden gesteld de afgekeurde materialen opnieuw te leveren dan wel alsnog conform de opdracht uit te voeren. 5.4 Verwerkte en/of wederverkochte materialen worden geacht te zijn goedgekeurd, zonder dat de opdrachtgever nog enig reclamerecht toekomt. Artikel 6: Betaling en incasso(kosten) 6.1 Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, dient het factuurbedrag binnen 14 dagen na factuurdatum te zijn bijgeschreven op de bankrekening van de opdrachtnemer. Vanaf de datum dat de betaling door opdrachtgever plaats had moeten vinden tot de datum van betaling is opdrachtgever, zonder dat enige aanmaning of ingebrekestelling is vereist, in verzuim. Vanaf dat moment is opdrachtgever over het factuurbedrag c.q. het restantbedrag ingaande op de factuurdatum de wettelijke handelsrente cumulatief per maand verschuldigd, waarbij een deel van de maand als een gehele maand zal worden gerekend, een en ander zonder dat enige aanmaning, sommatie of ingebrekestelling door opdrachtnemer aan de opdrachtgever is vereist. Alles onverminderd de verdere rechten die opdrachtnemer ter zake kan uitoefenen. Alle kosten ontstaan uit of verband houdende met het door opdrachtnemer geldend maken van haar rechten, voortvloeiende uit of ter zake van de met de opdrachtgever afgesloten overeenkomst van koop en verkoop, daaronder begrepen alle kosten van invordering, zowel de gerechtelijke als buitengerechtelijke invorderingskosten worden gesteld op 15% van het totaalbedrag van de factuur, met een minimum van € 300,00 (driehonderd euro). De in de boeken van opdrachtnemer voor voornoemde kosten opgevoerde bedragen zullen volledig bewijs leveren ten aanzien van het beloop van voornoemde kosten, behoudens tegenbewijs door de opdrachtgever. 6.2 In geval opdrachtgever enige uit de overeenkomst voortvloeiende verplichting niet of niet tijdig een vergelijkbare procedure ondergaat, in staat van faillissement geraakt, zijn bedrijf sluit of overdraagt c.q. ontbindt, de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen op hem/haar van toepassing wordt verklaard, alsmede indien beslag te zijnen laste wordt gelegd, is elke vordering van opdrachtnemer op de opdrachtgever terstond en in haar geheel opeisbaar. Tevens heeft opdrachtnemer dan het recht om de overeenkomst, voor zover nog niet (geheel) uitgevoerd, zonder andere ingebrekestelling of gerechtelijke tussenkomst te ontbinden en de reeds opgeleverde, nog niet betaalde goederen terug te nemen, dit alles onverminderd het recht op schadevergoeding, dan wel de uitvoering van de overeenkomst op te schorten. Artikel 7: Aansprakelijkheid 7.1 Behoudens de verplichting van opdrachtnemer om in geval van fabricagefouten te zorgen voor kosteloze vervanging of herstel dan wel restitutie van de koopprijs, is opdrachtnemer nimmer, uit welke hoofde dan ook, voor enige door de opdrachtgever of door derden geleden of te lijden schade aansprakelijk, behoudens opzet of grove schuld. 7.2 Aansprakelijkheid jegens derden, voortvloeiend direct of indirect uit de aanwezigheid en/of (mede)gebruik van de door opdrachtnemer geleverde materialen, is steeds voor rekening van de opdrachtgever en deze zal opdrachtnemer zo nodig ter zake volledig vrijwaren, behoudens opzet of grove schuld. 7.3 Opdrachtnemer kan nimmer aansprakelijk worden gehouden voor schade ten gevolge van werkzaamheden aan schoorstenen met: A onvolledig geplaatste voeringen in de schoorsteen, B voeringen welke dermate oud zijn dat ze in slechte staat verkeren waardoor gaten in het materiaal vallen, C een slechte staat van onderhoud van voeg- en metselwerk, verborgen overige bouwkundige gebreken. 7.4 Opdrachtnemer is nooit aansprakelijk voor bedrijfsschade of gevolgschade. 7.5 Onverminderd het bepaalde in artikel 6:89 BW moet het recht op schadevergoeding in ieder geval 12 maanden na de gebeurtenis of het nalaten waaruit de schade direct of indirect voortvloeit en waarvoor de opdrachtgever aansprakelijk is gesteld, worden gemeld. Artikel 8: Algemeen Indien een of meer bepalingen van de overeenkomst tussen opdrachtnemer en de opdrachtgever nietig zijn of niet rechtsgeldig worden, zal de overeenkomst voor het overige van kracht blijven. Partijen zullen over de bepalingen welke nietig zijn of niet rechtsgeldig worden geacht, overleg plegen teneinde een vervangende regeling te treffen. Artikel 9: Annuleringen Indien de opdrachtgever de gegeven order geheel of gedeeltelijk annuleert, is hij gehouden aan opdrachtnemer alle met het oog op de uitvoering van deze order redelijkerwijs gemaakte kosten (kosten van voorbereiding, opslag, provisie e.d.) te vergoeden, onverminderd het recht van opdrachtnemer op vergoeding wegens winstderving, zomede van de overige uit de bewuste annulering voortvloeiende schaden. De annuleringskosten bedragen ten minste 30% van de hoofdsom, te vermeerderen met btw. Artikel 10: Geschillen Alle geschillen welke mochten ontstaan naar aanleiding van de overeenkomst waarop deze algemene voorwaarden toepasselijk zijn of naar aanleiding van nadere overeenkomsten welke daarmee verband houden, zullen in eerste instantie uitsluitend worden voorgelegd aan de Geschillencommissie welke is ingesteld voor behandeling van geschillen welke door opdrachtgevers jegens leden van de vereniging voor een bindende uitspraak wordt voorgelegd, een en ander overeenkomstig hetgeen daarvoor is bepaald in het huishoudelijk reglement van de ASPB. De uitspraak van de geschillencommissie is bindend voor opdrachtgever en opdrachtnemer. Slechts indien de geschillencommissie niet tot een uitspraak kan komen zal het geschil worden voorgelegd aan de rechter die bevoegd is in het (statutaire) vestigingsgebied van opdrachtnemer, onverminderd het recht van hoger beroep. Opdrachtgever kan bij opdrachtnemer de regeling omtrent de geschillencommissie opvragen. Artikel 11: Toepasselijk recht De verbintenissen tussen opdrachtnemer en de opdrachtgever als bedoeld in artikel 1 zijn bij uitsluiting onderworpen aan Nederlands Recht. Artikel 12: Deponering De gewijzigde algemene voorwaarden zijn op 23 april 2012 gedeponeerd bij de Griffie van de Arrondissementsrechtbank te Amsterdam onder nummer 45/2012 en kunnen als ASPB-voorwaarden worden aangehaald. Deze gewijzigde algemene voorwaarden zijn aangenomen in de algemene Ledenvergadering van de ASPB op 14 april 2012. Hiermee vervallen de algemene voorwaarden welke zijn gedeponeerd op 13 december 2005.

Contactgegevens ASPB: